Inloggen Webshop

Inloggen Metac Academy

Samen op weg naar de beste finish.

Privacy statement

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Metaaltechniek Handelsonderneming B.V. (hierna te noemen Metaaltechniek). Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Metaaltechniek met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Metaaltechniek. Hoe ver je relatie met Metaaltechniek gaat, bepaal je grotendeels zelf. Als je iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om je het product te sturen en voor de financiële afhandeling. Als je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten.
Als je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Metaaltechniek (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie) iets besteld of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij je gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.
Als je organisatie klant is van Metaaltechniek dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft Metaaltechniek een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen event of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Metaaltechniek zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt?

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Metaaltechniek nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig emailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij Metaaltechniek afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Metaaltechniek de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Metaaltechniek de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Metaaltechniek op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website & webshop

Als je klant bent van Metaaltechniek, dan kun je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je Metaaltechniek hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website & cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Op de website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Metaaltechniek geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Metaaltechniek. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de metaalverwerkende industrie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt beheerd door Bobmail met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailings

Als je contactpersoon bent bij je organisatie, deelneemt aan een activiteit van Metaaltechniek of als je informatie aanvraagt, zullen we je e-mailadres gebruiken om je op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten, etc. Je kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door je direct af te melden van een mailinglist of contact op te nemen met ons secretariaat.

Metaaltechniek kan per e-mail contact met u opnemen om u te vragen diensten en/of producten die u van ons hebt ontvangen te beoordelen, zodat we uw feedback kunnen verzamelen en onze services kunnen verbeteren] (het ‘Doel’). We maken gebruik van een extern bedrijf, Trustpilot A/S (‘Trustpilot’), om uw feedback te verzamelen. Dit houdt in dat we voor dit Doel uw naam, e-mailadres en referentienummer doorgeven aan Trustpilot. Wilt u meer weten over hoe Trustpilot uw gegevens verwerkt, dan vindt u hier het Privacybeleid van het bedrijf

Verstrekkingen aan derden

Metaaltechniek verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Metaaltechniek bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie & recht van verzet

Je kunt ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over Metaaltechniek, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Metaaltechniek Handelsonderneming B.V.
Basicweg 15D
3821 BR Amersfoort
033-4558788
info@metaaltechniek.nl

Aanpassen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Metaaltechniek adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 29 oktober 2021.

Vragen over ons beleid?

Heb je vragen over de manier waarop Metaaltechniek omgaat met privacy en gegevensverwerking?

Neem contact op